Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1.   Coach: Liefstijl, zelfstandig leefstijl- en vitaliteitscoach.
1.2.  Client: Diegene die een leefstijl-vitaliteitstraject of consult volgt bij Liefstijl
1.3.  Praktijk locatie: de locatie waarop de praktijk van de Coach wordt uitgeoefend. Dit kan ook zijn bij de Client thuis.

Artikel 2. Algemeen

2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst of zaak die wordt afgenomen, voor zover niet een nieuwe set Algemene Voorwaarden aan Client ter hand is gesteld bij het aangaan van die desbetreffende overeenkomst. De Coach coacht de Client op de vooraf overeengekomen praktijklocatie.

Artikel 3. Toepasbaarheid

3.1.  Door ondertekening van een overeenkomst met Liefstijl verklaart Client dat hij/zij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 4. Basis

4.1.  De Coach kan de Client zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de Coach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Er is geen sprake van een medische organisatie en dus zal geen medisch advies worden gegeven of een medische diagnose worden gesteld. Gegevens van de Client worden zonder toestemming van de Client niet aan derden verstrekt. De Client is altijd zelf verantwoordelijk voor het melden aan de arts indien hij/zij een coaching traject volgt.

Artikel 5. Tariefstelling

5.1.  Voor aanvang van de begeleiding deelt de Coach de Client schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Er staat duidelijk bij vermeld of deze tarieven inclusief of exclusief BTW zijn. De Coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.
5.2.  Coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging kan plaatsvinden.
5.3.  Coach behoudt zich het recht voor eventuele vervolgtrajecten tegen andere voorwaarden aan te bieden dan het huidige traject.

Artikel 6. Verhindering

6.1.  Indien Client verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de Coach hiervan zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte te stellen. Indien Client niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Coach geeft, wordt het consult als genoten aangemerkt en kan er geen aanspraak meer op terugbetaling worden gemaakt. Of de Coach is dan gerechtigd om de kosten voor het desbetreffende consult in rekening te brengen bij Client.

 Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1.   Coach behoudt te allen tijde de rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, recepten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht bij Client.
7.2.  De hiervoor genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Coach niet worden gekopieerd (anders dan voor intern gebruik bij de Client), noch op andere wijze worden gedeeld, anders dan voor het doel waarvoor ze door de Coach verstrekt zijn.

Artikel 8. Betaling

8.1.   De Client betaalt bij coaching consulten of presentaties na afloop van het gesprek of de presentatie binnen 24 uur contant of per bankoverboeking.
8.2.  Indien in overleg betaling via factuur wordt gedaan, dient betaald te worden binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
8.3.  Als betaling uitblijft na afloop van consult of presentatie of van de factuur binnen de betalingstermijn, behoudt Coach zich het recht voor verdere voortzetting van het traject op te schorten, dan wel stop te zetten.

Artikel 9. Looptijd en afbreken traject

9.1.   Trajecten worden in onderling overleg aangegaan voor een enkel consult of voor langere termijn. De termijn is afhankelijk van de situatie, de wensen en de mogelijkheden van de Client.
9.2.  Trajecten kunnen in goed onderling overleg tussentijds worden onderbroken of gestopt.
9.3.  Trajecten en/of consulten zijn niet deelbaar of overdraagbaar.
9.4.  Indien er sprake is van ziekte waarbij Client het traject niet (meer) kan voortzetten, ook niet op langere termijn, kan een traject tussentijds worden stopgezet. Hiervoor overhandigt Client een bewijs van de arts.

Artikel 10. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

10.1.   De Coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
10.2.  Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst ontbonden worden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1.   De Coach streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Desondanks is de Coach niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van verstrekte inzichten m.b.t. leefstijl. De Client blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn/haar leefstijl, vitaliteit- of gezondheidssituatie verband heeft.
11.2.   Het advies van de Coach is naar haar aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen.
11.3.  De Coach sluit elke aansprakelijkheid uit m.b.t. schade, letsel of ziekte voortvloeiend of verband houdend met de opvolging door de Client van door de Coach verstrekte adviezen, voor zover de Coach daartegen niet verzekerd is. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Coach.
11.4.  Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade van derden, bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de Coach nimmer aansprakelijk.

Artikel 12. Klachtenregeling

12.1.  Indien Client niet tevreden is over de begeleiding van de Coach, dient eerst en rechtstreeks contact te worden opgenomen met de Coach om te overleggen over de klacht, zodat er tot een oplossing gekomen kan worden.
12.2   Eventuele klachten over door de Coach geleverde diensten, dienen binnen 8 dagen na levering ervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de Coach kenbaar gemaakt te worden. Bij gebreke hiervan wordt de Client geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening.
12.3.  Het indienen van een klacht ontslaat de Client niet van zijn/haar betalingsverplichting.

Artikel 13. Overmacht

13.1.   De Coach is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens Client, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De Coach kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14. Slotbepaling

14.1.   Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de Coach en de Client in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1.  Op de overeenkomst tussen de Coach en Client is het Nederlands recht van toepassing.
15.2.  Privacy Beleid: Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren houdt de Coach een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om opdrachtgevers en Cliënten te garanderen dat hun privacy wordt beschermd en er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteert de Coach een Privacy Beleid.